پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://webda.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://webda.lums.ac.ir/images/logo.gif http://webda.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir شهيد معظم حبيب الله خالقيhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54625&ctp_id=11&id=13059&sisOp=view2018-03-13 09:54:36شهيد مهدي بك چگنيhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54624&ctp_id=11&id=13058&sisOp=view2018-03-13 09:48:07شهيد عبدالمحمد كرديhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54599&ctp_id=11&id=13053&sisOp=view2018-03-12 11:52:01شهيد ايرج خسرويhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54598&ctp_id=11&id=13052&sisOp=view2018-03-12 11:48:28دكتر محمد عليم(شهرام) عباسيhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54591&ctp_id=11&id=13051&sisOp=view2018-03-12 07:38:43شهداي جامعه پزشكي لرستانhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=54590&ctp_id=11&id=13050&sisOp=view2018-03-12 07:34:50عاشق ادبيات، تحصيلكرده علوم آزمايشگاهيhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=53653&ctp_id=11&id=12668&sisOp=view2018-01-27 23:23:48در گفتگو با دكتر مژگان كاوياني فوق تخصص بيماريهاي غددي مطرح شدhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51854&ctp_id=11&id=11985&sisOp=view2017-11-05 11:10:35گفتگو با دكتر قنادي ، پزشكي كه افتخارش را با مردم بودن مي داندhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51194&ctp_id=11&id=11806&sisOp=view2017-10-08 17:05:42گفتگوي ويژه: گپ و گفت خودماني با متوليان سلامت لرستانhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51176&ctp_id=11&id=11797&sisOp=view2017-10-07 17:24:54اطلاعيه مهم بهداشتيhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=21526&ctp_id=11&id=6884&sisOp=view2015-02-10 17:14:10هشدار روزhttp://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=20286&ctp_id=11&id=6592&sisOp=view2014-11-18 12:41:49مهندس اميد علي پاپي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان:http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=11328&ctp_id=11&id=4852&sisOp=view2012-12-06 06:10:34دكتر اردشير شيخ آزادي قائم مقام وزير بهداشت در لرستان در نشست استاني ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده شهري و نظام ارجاع لرستان:http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=11327&ctp_id=11&id=4851&sisOp=view2012-12-06 06:07:52پزشك خانواده قانوني فراگير و ملي است كه همه موظف به اجراي آن هستند(يكشنبه 19 شهريور 1391) http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=11326&ctp_id=11&id=4850&sisOp=view2012-12-06 06:06:17دكتر اردشير شيخ آزادي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان و قائم مقام وزير بهداشت در استان: http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=10846&ctp_id=11&id=4672&sisOp=view2012-09-09 11:14:32دكتر اردشير شيخ آزادي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان و قائم مقام وزير بهداشت در استان: http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=10845&ctp_id=11&id=4671&sisOp=view2012-09-09 11:12:59دكتر اردشير شيخ آزادي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان و قائم مقام وزير بهداشت در استان: http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=10849&ctp_id=11&id=4675&sisOp=view2012-09-09 10:46:37ثبت نام پزشكان مورد نياز براي اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در لرستان از مرز 70 درصد گذشت( چهارشنبه 1 شهريور ماه 91)http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=10791&ctp_id=11&id=4652&sisOp=view2012-09-02 10:49:27تنها راه برون رفت و نجات كشور از هزينه هاي سنگين بهداشت و درمان اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع است.( پنج شنبه 29 تيرماه 91) http://webda.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=10787&ctp_id=11&id=4648&sisOp=view2012-09-02 10:48:34